Regeerakkoord 2017

Het regeerakkoord is op 10 oktober 2017 gepresenteerd. Deze plannen stippelen het beleid uit van het kabinet tot en met 2021. Hieronder vindt u enkele nieuwsitems. Deze plannen zijn momenteel nog geen feiten, indien een plan tot ‘wet’ gevormd wordt informeren wij u hierover.

 

Vast contract
Werknemers krijgen straks weer na 3 jaar recht op een vast contract (dit geldt niet voor de ZON-medewerkers). Op dit moment zijn werkgevers na 2 jaar dienstverband al verplicht om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven.
Door de invoering van de Wet werk en zekerheid werd de maximale duur van de ketenbepaling per 1 juli 2015 verkort van 3 jaar naar 2 jaar. In het regeerakkoord wordt deze maatregel weer teruggedraaid. Dit betekent dat de maximale duur van de ketenbepaling straks weer 3 jaar is. Werknemers hebben dan na 3 tijdelijke contracten of contracten tijdens een duur van maximaal 3 jaar (wat eerder komt) recht op een vast contract.

Ketenbepaling weer teruggedraaid

De ketenbepaling wordt teruggedraaid, omdat de verkorting er in de praktijk vaak toe leidt dat werkgevers tijdelijke werknemers eerder de laan uit sturen. Dit is voor het aankomende kabinet een reden om de ketenbepaling weer te versoepelen.

Tussenperiode blijft 6 maanden
De tussenperiode die ervoor zorgt dat de keten opnieuw begint te lopen, blijft 6 maanden. Wel vinden de formatiepartijen dat er per sector een mogelijkheid moet zijn om hiervan af te wijken. Dit is nu al het geval bij seizoensarbeid, maar geldt straks ook voor terugkerend tijdelijk werk dat hoogstens 9 maanden per jaar kan worden verricht.

 

Transitievergoeding
Werknemers hoeven straks niet meer 2 jaar in dienst te zijn om recht te hebben op de transitievergoeding. Ook wijzigt de berekening van de transitievergoeding na het 10e dienstjaar.
Op dit moment moeten werknemers een dienstverband van minimaal 2 jaar hebben voordat zij bij ontslag recht hebben op een transitievergoeding.
In het regeerakkoord is aangekondigd dat werknemers dit recht straks vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst krijgen. Voor het recht op de transitievergoeding maakt het dan dus niet meer uit hoelang een werknemer in dienst is geweest. Wel zal de hoogte van de transitievergoeding bij een korter dienstverband dan 2 jaar uiteraard minimaal zijn.

Wijziging transitievergoeding na tiende dienstjaar
Daarnaast wordt de hoogte van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest straks gewijzigd. Op dit moment krijgen zij voor de eerste 10 jaar een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Voor de jaren na het 10e dienstjaar heeft de werknemer recht op een half maandsalaris per gewerkt jaar. Dit laatste wijzigt straks: ook na het 10e dienstjaar blijft een werknemer dan een derde maandsalaris per gewerkt jaar ontvangen. De overgangsregelings voor vijftigplussers blijft wel gewoon bestaan.

 

Geen verschijningsplicht meer bij nulurencontract
Oproepkrachten met een nulurencontract zijn straks niet meer verplicht - of minder snel verplicht - om gehoor te geven aan een oproep van de werkgever. Dit blijkt uit het regeerakkoord.
Het nieuwe kabinet wil voorkomen dat oproepkrachten met een nulurencontract altijd maar beschikbaar moeten zijn, terwijl dit voor de aard van het werk niet per se nodig is. Op dit moment is een oproepkracht met een nulurencontract nog verplicht om aan een oproep van de werkgever gehoor te geven. Hij mag dit alleen weigeren als hij hiervoor een goede reden heeft. Wel zijn in veel sectoren hierover goede afspraken gemaakt.

Recht op loon bij afzegging oproep
De formatiepartijen vinden het belangrijk dat alle oproepkrachten met een nulurencontract meer zekerheid krijgen. Ze willen daarom vastleggen dat deze groep werknemers niet verplicht zijn – of binnen een bepaalde periode niet verplicht zijn – om te komen werken als de werkgever hen oproept. Ook kan er worden vastgelegd dat een oproepkracht met een nulurencontract bij een afzegging van een oproep door de werkgever toch recht op loon heeft.

 

Bron: Rendement.nl